ตำนาน “พระแก้วขาว” แห่งนครหริภุญชัยศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภยันตราย

ตำนาน “ พระ แก้วขาว ” แห่งนครหริภุญชัยศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภยันตราย หากใครหลายๆคนได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวยังวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่นั้นจะพบพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระ แก้วขาว หรือ พระเสตังคมณี อยากจะบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากจึงนำเรื่องราวของพระเสตังคมณีมาฝากกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

พระเสตังคมณีมาจากคำในภาษาบาลีคือคำว่า เสตแปลว่าขาวและคำว่ามณีแปลว่าแก้วจึงรวมกันเป็นพระ แก้วขาว พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากแก้วสีขาวใสพระเศียรหุ้มด้วยทองคำแท้มีหน้าตักขนาด 4 นิ้วและมีความสูง 6 นิ้วประดิษฐานบนแท่นไม้จันทน์หุ้มด้วยแผ่นทองคำใต้ฐานมีจำรึกว่า เมื่อพุทธศักราช 2416 พระเจ้าอินทวิไชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระราชบิดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพร้อมด้วยเจ้าแม่ทิพย์เกสรและราชบุตรราชธิดาสร้างถวายแด่พระเสตังคมณี ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปแบบการแกะสลักศิลปะของสกุลช่างละโว้ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดเชียงมั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของวันนี้ ก่อนจะไปกันต่อในบทความนี้..ขอเสนอ นงน้อย.com เว็บอัพเดพข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

ตำนานการสร้างพระเสตังคมณี 

ตามตำนานการสร้างพระเสตังคมณีมีดังนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของชาวพุทธได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงผ่านไปแล้วถึง 700 ปีในวันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 พระฤๅษีที่มีชื่อว่า สุเทวฤๅษี ได้นำเอาดอกจำปา 5 ดอกขึ้นไปบูชาพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และได้พบปะสทนาถึงเรื่องราวต่างๆกับพระอินทร์ พระอินทร์จึงได้กล่าวแก่พระฤๅษีนามว่าสุเทวฤๅษีนี้ว่า ปีนี้ในวันเพ็ญวิสาขะที่เมืองละโว้จะสร้างพระพุทธปฏิมากรที่แกะสลักจากแก้วสีขาวเมื่อทราบดังนั้นแล้วสุเทวฤๅษีจึงออกเดินทางไปยังเมืองละโว้ ตัดมาที่เมืองละโว้ในขณะนั้นพระยารามราชเจ้าเมืองละโว้และพระกัสสปเถระ กำลังปรารภกันในเรื่องของการจะสร้างพระแก้ว เนื่องจากมีพระอรหันต์รูปหนึ่งได้รับแก้วขาวบริสุทธิ์มาจากพระจันทเทวบุตร เมื่อถึงวันที่ปรารภกันแล้วจึงขอพระวิษณุกรรมมาช่วยเนรมิตให้เป็นองค์พระปฏิมากรซึ่งสุเทวฤๅษีและพระฤๅษีองค์อื่นๆก็มาร่วมกันสร้างด้วย เมื่อสำเร็จสวยงามแล้วจึงได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 4 องค์ไว้ในพระโมลี หรือกระหม่อม พระนลาต หรือ หน้าผาก พระอุระ หรือ หน้าอก พระโอษฐ์หรือปาก จุดละ 1 องค์ เมื่อเสร็จพิธีแล้วนั้นจึงมีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ เมืองละโว้สืบมา

ตำนาน “พระแก้วขาว” แห่งนครหริภุญชัยศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภยันตราย - ล็อตโต้สด59

 

ตำนานการเดินทางของพระเสตังคมณี    

  1. ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปหริภุญชัย หลักจากที่พระเสตังคมณีประดิษฐานอยู่ ณ เมืองละโว้อยู่พักหนึ่ง สุเทวฤๅษีได้สร้างนครหริภุญชัยขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ปกครองจึงได้เชิญเสด็จพระนางจามเทวี พระราชธิดาเจ้าเมืองละโว้มาครองเมืองที่ตนสร้างขึ้น พระเสตังคมณีจึงถูกอัญเชิญมาพร้อมกับพระนางจามเทวีและยังถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์อีกด้วย
  2. พระพุทธรูปประจำพระองค์ของพญามังราย หลังจากที่พระเสตังคมณีประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำนครหริภุญชัยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีในปี พุทธศักราช 1824 พญามังรายเจ้าได้ลงมาตีเมืองหริภุญชัยแล้วเผาให้ราบเป็นหน้ากอง หลังจากเพลิงสงบได้ตรวจสอบพบว่าหอพระภายในพระราชวังไม่ถูกเพลิงไหม้ และภายในพบพระเสตังคมณีประดิษฐานอยู่จึงอัญเชิญประดิษฐานไปกับพระองค์
  3. ประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช 1839 พญามังรายได้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นราชธานี จึงได้นำพระเสตังคมณีมาประดิษฐานในพระรางวังซึ่งปัจจุบันคือวัดเชียงมั่น จนมาถึงในสมัยของพระเจ้าติโลกราชผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงโปรดให้สร้างโลหะปราสาทและประดิษฐานพระแก้วและพระแก้วขาวไว้ภายในนั้น ซึ่งปัจจุบันคือวัดเจดีย์หลวง
  4. เยือนอยุธยา ในปีพุทธศักราช 2035 ในรัชสมัยของพระยอดเชียงรายมีการขโมย พระเสตังคมณีเกิดขึ้น คนร้ายได้นำไปถวายกษัตริย์อยุธยาแต่พระยอดเชียงรายนำทัพติดตามไปอัญเชิญกลับมายังเมืองเชียงใหม่ 
  5. ประดิษฐาน ณ ล้านช้าง เมื่อปีพุทธศักราช 2089 พระเสตังคมณีได้ถูกอัญเชิญไปประทับ ณ เมืองล้านช้างเป็นเวลากว่า 225 ปี
  6. เสด็จกลับประดิษฐาน ณ วัดเชียงมั่น เมื่อครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ได้ทรงยกทัพออกไปปราบล้านช้างเมื่อได้รับชัยชนะจึงได้อัญเชิญพระเสตังคมณี กลับมาประดิษฐาน ณ วัดเชียงมั่นถึงปัจจุบัน
  7. สร้างแท่นประดิษฐาน ในปีพุทธศักราช 2416 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองเชียงใหม่ในขณะนั้นได้เป็นประธานสร้างแท่นประดิษฐานแกะด้วยไม้แก่จันทร์หุ้มด้วยทองคำหนักถึง 300 บท และเจ้าราชภาคินัยและเจ้าอุบลวัณณา สร้างฉัตรทองคำหนัก 100 บาทถวายพร้อมทั้งจารึกไว้ใต้ฐานเป็นภาษาล้านนา
  8. บูรณะพระแก้วขาว ต่อมาในปีพุทธศักราช 2539 ในโอกาสที่เมืองเชียงใหม่ครบรอบ 700 ปีจึงได้ทำการบูรณะฐานพระแก้วขาวและสร้างฉัตรใหม่ถวายอีกด้วย

สรุป    

ปัจจุบันพระแก้วขาวประดิษฐาน ณ วัดเชียงมั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านสามารถเดินทางเข้าไปสักการะได้ในทุกวัน ลองไปขอพรดูจะรู้ว่าพระเสตังคมณีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์นักแล

ยังมีเรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งท่านสามารถติดตามที่จากเว็บนี้